Uttar Pradesh State Agricultural Produce Markets Board

Rules

Sr.No.

Title File Type File Size View Detail
1 The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Ikkiswan Sanshodhan) Niyamawali, 2019  PDF 13.5 KB View
2 Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964  PDF 13.5 KB View
3 Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamavali, 1965  PDF 16.7 KB View
4 Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitid (Alpakalik Vyawastha )Adhiniyam, 1972  PDF 3.07 KB View
5 Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Compounding of Market Fee ) Order, 1994  PDF 1.18 KB View
6 Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Compounding of Market Fee on Legumes ) Order, 1995  PDF 1.20 KB View
7 Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Compounding of Market Fee on Legumes ) Order, 1997  PDF 1.49 KB View
8 Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Crusher Units Gur, Khandsari ) (Compounding of Market Fee ) Order, 2009  PDF 1.11 KB View
9 U.P. krishi utpadan mandi adhiniyam 1964 with amendments 2018 act  PDF 1.11 KB View
10 U.P. krishi utpadan amendments in mandi adhiniyam 1965  PDF 1.11 KB View